Algemene voorwaarden

 

Praktijk de Rank voor psychosociale hulpverlening & coaching, is opgericht door Janneke Vink – Den Hartog tevens praktijkhouder, KvK nummer 75642808 gevestigd te Boskoop, Sterndreef 2, 2771 KA.

Praktijk de Rank zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een psychosociaal hulpverlener & coach worden verwacht. Zij heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, en geen resultaatverplichting.

 

 

Aansprakelijkheid

 

Voor goede hulpverlening en coaching is het noodzakelijk dat de cliënt ervoor zorgdraagt dat alle informatie, waarvan Praktijk de Rank aangeeft dat deze noodzakelijk is voor het begeleidingstraject, tijdig wordt verstrekt. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid hiervan.

Praktijk de Rank is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de cliënt onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare gegevens heeft verstrekt.

Praktijk de Rank is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de cliënt tijdens en na de gesprekken. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.

Voor cliënten waarbij psychiatrische stoornissen en/of destructief gedrag een rol spelen, is deze vorm van hulpverlening en coaching niet geschikt.

 

 

Geheimhouding

 

Praktijk de Rank houdt zich aan de geheimhouding van de door haar verzamelde gegevens. Alle gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar, door verplichtingen bij wet of bij een beslissing door de rechter. In alle andere gevallen geldt het beroepsgeheim en de zwijgplicht en zal er alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt informatie aan derden worden verstrekt.

 

 

Afspraken en annulering

 

Praktijk de Rank werkt alleen op afspraak. Afspraken kunnen telefonisch of per mail gemaakt worden.

Een afspraak wijzigen of annuleren is altijd mogelijk. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip, met uitzondering van calamiteiten. Als er niet (tijdig) is afgemeld, wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

Praktijk de Rank heeft eveneens het recht een afspraak te annuleren tot 24 uur voor aanvang.

Psychosociale hulpverlening & coaching vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de cliënt als Praktijk de Rank vrij om na onderling overleg, het traject op elk gewenst moment te beëindigen.

 

 

Betalingsvoorwaarden

 

Na ieder consult ontvangt u per mail een factuur. Deze moet binnen 14 dagen worden betaald. De huidige tarieven staan vermeld op de website.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven, is Praktijk de Rank genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is Praktijk de Rank gerechtigd verdere hulpverlening op te schorten.

 

 

Klachtenprocedure en geschillencommissie

 

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) staat wat goede zorg inhoudt. Met de Wkkgz ontstaat er openheid over een klacht of ongewenste gebeurtenis bij een cliënt, waardoor de zorgverlener er weer van kan leren. Zo blijft de kwaliteit van de zorg hoog.
Per 1 januari 2017 moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben die voldoet aan de Wkkgz en dienen de zorgaanbieders te zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

 

Praktijk de Rank is aangesloten bij Quasir: https://quasir.nl/

 

Als u een klacht heeft met betrekking tot de hulpverlening en coaching van Praktijk de Rank, dan nodig ik u van harte uit om dit eerst samen te bespreken en op zoek te gaan naar de oorzaak van uw klacht of onvrede en te kijken hoe we daar samen een goede en passende oplossing voor kunnen vinden.

Is dit gesprek uiteindelijk toch niet bevredigend voor u, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij:

  • Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel
  • bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling mevrouw L. Boon
  • 0648445538 (mevrouw L. Boon)

 

Welke stappen er ondernomen moet worden, kunt u lezen in onderstaande link:

https://quasir.nl/wp-content/uploads/2017/03/Infographic-klachtenbehandelingsproces.pdf